บ้านเรียน

เว็บไซต์ สกล.

16808729_1378382928890601_1252836487_n

เว็บไซต์สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
http://www.alternativeeducation.or.th/

Advertisements
บ้านเรียน, เขียนแผน

ว่าด้วยหลักการบ้านเรียน

P’Nhym BaanreanThai

#ว่าด้วยหลักการบ้านเรียน
เรื่องที่ค่อนข้างเป็นห่วง ของบางสำนักงานเขตฯ
คือ เรื่องความไม่เข้าใจ เรื่องสิทธิในการจัดการศึกษาทางเลือก

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยหลักการใหญ่
มี ๒ แนวทาง คือ

(๑) แนวทางโรงเรียน
จัดทำแผนการศึกษา แบบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
(อาจจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนตามแบบ รร. หรือ ใช้โครงการเวลาเรียนตามการศึกษานอกระบบ ผสมสาน การศึกษาตามอัธยาศัย ก็ได้)

(๒) แนวทางการศึกษาทางเลือก
เน้นการเรียนแบบองค์รวม คำนึงถึงการจัดการศึกษาให้เด็กๆ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ และคุณภาพครบตามหลักสูตรแกนกลางฯ โดยการเทียบเท่า หรือ เทียบเคียง คุณภาพ ด้วยการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ในการจัดทำแผน ด้วยรูปแบบ Activity & Performance Based Learning แทน Content Based แบบโรงเรียน

ดำเนินกิจกรรมได้ตามการบริหารจัดการอิสระของแต่ละครอบครัว ปลดล็อคเวลาเรียน และเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ตามตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ Continue reading “ว่าด้วยหลักการบ้านเรียน”

กฎหมาย, บ้านเรียน, ประเมิน

ใบระเบียนผลการเรียนฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

Ippi Wattanasuwan

ในความแตกต่างหลากหลายมีคุณภาพของผู้เรียนอยู่ทุกผู้ทุกคน ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามองเห็นและเคารพในแนวคิดนี้ เราจะไม่มีเด็กเก่งและอ่อน เราจะไม่มีเด็กท้ายห้อง เราจะไม่มีเด็กโดดเรียน เราจะมีแต่เด็กที่เรียนรู้อย่างเป็นสุข และสนุกที่ได้เรียนสิ่งที่เลือก

ย่างเข้าปีที่ 6 ของการจัดบ้านเรียน เราได้ใบ ปพ.1 :ป/ฉ หรือใบ ปพ. สำหรับผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ หนึ่งในการยืนยันสิทธิการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนคุณภาพความแตกต่างหลากหลาย

ขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย แรงความคิดที่ร่วมเดินไปพร้อมกัน P’Nhym BaanreanThai ความชัดเจนและมั่นคงทำให้เราไม่ถูกความบิดพลิ้วของเจ้าหน้าที่ทำให้ไขว้เขว คำพูดที่พี่นิ่มกล่าวยังอยู่ในใจตลอดค่ะ “บ้านเรียนมีศักดิและศรีเทียบเท่าสถานศึกษา และจะภูมิใจมั้ยที่ครอบครัวจะรับผิดชอบให้เกิดคุณภาพที่ในฐานะสถานศึกษาหนึ่ง”

บ้านเรียนไม่ใช่การจัดการศึกษาตามอำเภอใจ แต่เป็นการตามความแตกต่าง และครอบครัวรับผิดชอบความแตกต่างให้มีคุณภาพ Continue reading “ใบระเบียนผลการเรียนฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ”

กฎหมาย, บ้านเรียน

มาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเลือก

ข้อมูลจาก  P’Nhym BaanreanThai 

เอกสารมาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเลือก
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับที่แก้ไข

เมื่อเราทำงานเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายบ้านเรียนและศูนย์การเรียนจะส่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้กับน้องๆ ผู้สนใจจัดการศึกษาใหม่ ให้เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจ
ในสิทธิที่ผู้จัดการศึกษาและผู้เรียนจะเริ่มต้นเป็นภาคส่วนสำคัญของระบบการศึกษาของรัฐ มิใช่ เป็นเพียง จุดเล็กๆ ในโครงสร้างการบริหารจัดการของรัฐ

เอกสารนี้ เป็นส่วนประกอบในงานวิจัย โดย อจ.ศีลวัต ศุษิลวรณ์
ฝ่ายวิชาการ #สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
ทำงานร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) Continue reading “มาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเลือก”

กฎหมาย, บ้านเรียน, ยื่นแผน

บ้านเรียนสำหรับเด็กอายุย่างเข้าปีที่ ๗

ข้อมูลจาก  P’Nhym BaanreanThai

สำหรับเด็ก อายุย่างเข้าปีที่ ๗
หรือ ขอรับการเข้าเรียนเร็ว หรือ ช้ากว่าเกณฑ์
สามารถเข้าเรียน ป.๑ ในการสถานศึกษามาตรา ๑๒
รูปแบบบ้านเรียนและศูนย์การเรียนได้

ร ะ เ บี ย บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง :

๑) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

๒) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕

๓) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๖

Continue reading “บ้านเรียนสำหรับเด็กอายุย่างเข้าปีที่ ๗”

กฎหมาย, บ้านเรียน, ประเมิน

ใบ ป.พ.๑ ตามประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ข้อมูลจาก  P’Nhym BaanreanThai
(25 เม.ย. 59)

ใบ ป.พ.๑ ตามประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (การศึกษาทางเลือก โฮมสคูล ศูนย์การเรียน มาตรา ๑๒ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. ฯลฯ การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาพิเศษ การศึกษาสำหรับท้องถิ่นที่ห่างไกล ฯลฯ)

รูปแบบ ใบ ป.พ. ๑ : ป/ฉ
สำหรับ ระดับประถมศึกษา / กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เป็นใบ ป.พ. แบบเปล่า สำหรับ ใส่ กลุ่มประสบการณ์/รายวิชา
ตามแผน/หลักสูตรการศึกษาที่ สถานศึกษาออกแบบ
ใบ ป.พ. รูปแบบ ใหม่นี้ สำหรับ ชั้นประถม ไม่มีปัญหา
ด้านหน้า : ช่องที่ระบุว่า “เวลาเรียน” สามารถใส่ข้อมูล
เวลาเรียน เป็น หน่วยกิต หรือ ร้อยละ ได้

แต่ ใบ ป.พ. ๑ : บ/ฉ สำหรับชั้น มํธยมต้น(การศึกษาภาคบังคับ)
และ ใบ ป.พ. ๑ : พ/ฉ สำหรับมัธยมปลาย (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
มีปัญหาเล็กน้อย คือ ช่องที่ระบุ “เวลาเรียน”
ใบ ป.พ .มัธยม ใช้คำว่า “หน่วยกิต” โดยที่ สวก.สพฐ. ไม่ได้ปรับตามมติที่ประชุม คือ ให้พิมพ์คำว่าร้อยละเวลาเรียน/สัดส่วนเวลาเรียน เพิ่ม จาก คำว่า หน่วยกิต แบบเดียว Continue reading “ใบ ป.พ.๑ ตามประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ”

กฎหมาย, บ้านเรียน

กฎหมายเกี่ยวกับบ้านเรียน

ข้อมูลจาก Worawas Pompuen Gun-turret 

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความ “สำคัญที่สุด” กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง “ความแตกต่าง” ระหว่างบุคคล

มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ
(๑) การศึกษาในระบบ กำหนดจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
(๒) การศึกษานอกระบบ ยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย
(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ ทั้งสามรูปแบบก็ได้

ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้
ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้
ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

กฎหมาย, บ้านเรียน

การสมัครเรียน รด. ของบ้านเรียน

บ้านเรียนมีปัญหาเรื่องการสมัครเรียน รด. จากการประชุมเพื่อบรรเทาทุกของผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนและจากการที่เคยเจอปัญหาและหาข้อมูลจนลูกจบ ม.6 จนในที่สุดเข้าเรียน รด ปี 1 ที่มหาวิทยาลัย ต่อไปนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน รด. นะคะ

ข้อมูลจาก Jirapachara Jankaew
(11มิ.ย.60)

19055591_905347999616427_2351737590681686437_o Continue reading “การสมัครเรียน รด. ของบ้านเรียน”